medycynaisport.pl

Polityka prywatności

Galen Rehabilitacja Sp. z o. o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń oraz Galen-Ortopedia Sp. z o.o.,ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruñ jako Współadministrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:
  •Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
  • Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzania informacji o stanie zdrowia przez podmiot medyczny.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, NFZ, ZUS, oraz laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne, a także świadczące na rzecz Administratora usługi telekomunikacyjne i informatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi Administratora przepisami prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 8. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla Uczestników szkoleń i kursów

Galen Rehabilitacja Sp. z o. o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl,
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestnictwo w konferencji / szkoleniu, którego organizatorem jest Administrator. Dane przetwarzane są na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w związku ze złożonym zgłoszeniem i zaakceptowanym regulaminem jako zawarciem umowy na Pani/Pana uczestnictwo.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wystawienia faktury i obsługi księgowej
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą konferencji, szkolenia oraz do biura rachunkowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z organizowaną imprezą.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych wymaganych przy zgłoszeniu uczestnictwa, może skutkować odmową rejestracji uczestnika.

Polityka Cookies

Definicje

Administrator – oznacza Galen Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu, ul. Jerzego 6. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484833. NIP: 6462932267, Regon: 243414549.
Cookies – oznacza dane informatyczne. W szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie rehabilitacja.galen.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rodzaje wykorzystywanych cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe.

 

Administrator wykorzystuje:

 1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2) Cookies podmiotów trzecich: Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.


– Google Analytics-Działania w tym zakresie są realizowane, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej www.rehabilitacja.galen.pl . Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu  użytkownika z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

-Facebook Pixel- Działania w tym zakresie są realizowane, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook.  W ramach tych narzędzi kieruje do użytkownika reklamy w serwisie Facebook. Pixel Facebook  automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z  witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są  przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Cały uzyskany dochód z konferencji zostanie przeznaczony na cel charytatywny!

GALEN – ORTOPEDIA SP. Z O.O.

ul. Jerzego 6, 43-150 BIERUŃ

© Wszelkie prawa zastrzeżone